WeOmni

การเปิด/ปิด สินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า

การเปิด/ปิด สินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการ เปิด หรือ ปิด 
  • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ที่อยู่ด้านขวาของรายการสินค้า
   ท่านสามารถสังเกตุสถานะการเปิดหรือปิด ของสินค้า ณ ปัจจุบัน ที่แถว “ประกาศใช้” ข้าง ๆ ปุ่ม แก้ไข โดยเครื่องหมาย ✓ คือสินค้านั้นถูกเปิดจำหน่ายอยู่
 • [1.3] เปิดหรือปิดสินค้า 
  • หัวข้อ “ประกาศใช้”
   • ติ๊ก ✓ ในช่องเพื่อ “เปิด” การแสดงสินค้า 
   • นำติ๊ก ✓ ออก เพื่อ “ปิด” การแสดงสินค้า
    เมื่อปิดการแสดงสินค้า สินค้าจะไม่แสดงผลที่หน้าเว็บ แต่ข้อมูลสินค้ายังคงอยู่ในระบบหลังบ้าน
 • [1.4] คลิกที่ “บันทึก” เพื่อจบขั้นตอนการแก้ไข หรือคลิกที่ “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วยังคงอยู่ที่หน้าแก้ไขรายละเอีดยสินค้าต่อไป

หมายเหตุ : สำหรับการแก้ไขรายละเอียดส่วนอื่น จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่

การลบสินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การลบสินค้า

การลบสินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการจะลบ 
  • ที่ Console “List สินค้า” ติ๊ก ในช่องหน้าชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการลบ
  •  คลิกที่ปุ่ม “ลบ(ที่เลือกไว้)” 
 • [1.3] ยืนยันการลบ
  • คลิกที่ปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือกด “ไม่ ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการลบ

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
หมวดหมู่สินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า

การแก้ไขรายละเอียดสินค้า
 • [1.1] ไปที่ Console “แผงควบคุม” เลือกไปที่เมนู “แคตตาล็อก” > “สินค้า”
 • [1.2] เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด 
  • ที่ Console “List สินค้า” กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังสินค้าที่ต้องการแก้ไข
 • [1.3] แก้ไขรายละเอียด 
  • ทำการแก้ไขรายละเอียดตามต้องการ โดยลักษณะการกรอกข้อมูล จะคล้ายคลึงกับการ สร้างสินค้าใหม่
 • [1.4] คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไข
ย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้า

การสร้างสินค้า

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของระบบหลังบ้าน

แผงควบคุม
เป็นส่วนที่รวมคำสั่งต่างๆ ของระบบหลังบ้านทั้งหมดเอาไว้
การค้นหาและการจัดการ
รวมคำสั่งและเครื่องมือในการค้นหา สินค้าต่างเอาไว้
List สินค้า
รายการสินค้าทั้งหมดที่มีอยู่ในร้าน
การสร้างสินค้า

                        การสร้างสินค้า

การเพิ่มสินค้าเข้าร้าน ทำได้โดย กดไปที่ “แคตตาล็อก” (ที่ Module “แผงควบคุม”) จากนั้นให้เลือกไปที่เมนู “สินค้า”

ซึ่งการเพิ่มสินค้าเข้าร้าน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเลือกคำสั่งที่ Module “การค้นหาและการจัดการ” โดยแบ่งออกเป็น
1. การสร้างสินค้าทีละชิ้น (เพิ่มใหม่)
2. การสร้างสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว – Mass upload (นำเข้า)
การสร้างสินค้าทีละชิ้น

1. การสร้างสินค้าทีละชิ้น

ตัวเลือกในการสร้างสินค้าครั้งละ 1 ชิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า” แล้วกรอกรายละเอียดสินค้าดังนี้
 • [1.1] ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น
  • ชื่อสินค้า* : ชื่อที่ต้องการแสดงบนหน้าร้าน
  • รายละเอียดทั้งหมด : ข้อมูลของสินค้าที่ต้องการแสดงบนหน้าร้าน
  • SKU* : ระบุรหัสประจำตัวสินค้า (ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเองได้)
  • หมวดหมู่ : กำหนดหมวดหมู่ของสินค้า (กรณียังไม่มีหมวดหมู่ ให้ข้ามไปก่อนแล้วกลับมาแก้ไขในภายหลัง โดยสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ การจัดการหมวดหมู่สินค้า)
  • ประกาศใช้ : ติ๊กถูกเพื่อเปิดแสดงผลสินค้าบนหน้าร้าน(ค่าเริ่มต้น) หรือให้เอาเครื่องหมายถูกออกหากยังไม่ต้องการเปิดสินค้า
  • แสดงในหน้าแรก : ให้สินค้าแสดงที่หน้าแรกของร้าน
 • [1.2] ราคา
  • ราคา : ราคาขายจริง
  • ราคาเดิม : จะเป็นราคาเต็มที่ถูกขีดฆ่า เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่ามีการลดราคา
 • [1.3] การจัดส่ง
  • น้ำหนัก, ความยาว, ความกว้าง, ความสูง : ข้อมูลขนาดสินค้าเพื่อใช้คำนวนการจัดส่ง
  • จัดส่งฟรี : ติ๊กถูก เพื่อไม่คิดค่าจัดส่งสำหรับสินค้าชิ้นนี้
  • ค่าจัดส่งเพิ่มเติม : ระบุค่าจัดส่งเพิ่มเติมจากค่าจัดส่งตามปกติ (ถ้ามี)
 • [1.4] สินค้าคงคลัง
  • จำนวนต่ำสุดในตะกร้า : จำนวนสินค้าขั้นต่ำที่ลูกค้าจะซื้อได้
  • จำนวนสูงสุดในตะกร้า : จำนวนสินค้าสูงสุดที่ลูกค้าจะซื้อได้ต่อหนึ่งใบเสร็จฯ
  • ไม่รับคืน : ติ๊กถูกเพื่อระบุว่าสินค้าชิ้นนี้ไม่สามารถคืนเงินได้
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแนะนำให้คลิกที่ “บันทึกแล้วแก้ไขต่อ” เพื่อบันทึกข้อมูลเท่าที่กรอกไปเบื้องต้นก่อน แล้วยังคงอยู่ที่หน้าแก้ไขเพื่อย้อนกลับไปใส่รูปภาพสินค้าให้ SKU นี้
 • [1.5] รูปภาพ
  • คลิกที่ “อัพโหลดไฟล์” แล้วเลือกรูปสินค้าจะอัปโหลด
   จากนั้น กด “เพิ่มรูปภาพสินค้า
  • ตั้งค่า “ลำดับการแสดง” โดยลำดับที่ 0 หมายถึงการใช้รูปนั้นเป็นรูป Thumbnail
  • ความละเอียดของภาพที่แนะนำคือ 152 x 152 พิกเซล

คลิกที่ “บันทึก” ด้านบนสุดของหน้าจอ เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างและใส่รูปสินค้าแบบทีละชิ้น

การสร้างสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว

2. การสร้างสินค้าจำนวนมากในคราวเดียว

 1. Download ตัวอย่างไฟล์ได้ที่ “ส่งออก” -> “ส่งออกเป็น Excel
 2. ใส่ข้อมูลสินค้าที่จะสร้างลงไฟล์นามสกุล .xlsx ที่ Download ลงมาให้เรียบร้อย
 3. แล้วคลิกไปที่ “นำเข้า” จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่แก้ไขไว้ แล้วคลิกไปที่ “นำเข้าจาก Excel