WeOmni

Menu Close

CRM

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

WeOmni ให้บริการ CRM สำหรับการรวมฐานข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้จากทุกคนในองค์กร อีกทั้งเรายังมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง CRM Solution ให้เหมาะกับสินค้าและรูปแบบการขายของ Brand/Company ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การทำ Business Intelligence และ Personalize Engine

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม

CRM

ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

WeOmni ให้บริการ CRM สำหรับการรวมฐานข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวกัน และสามารถเข้าถึงได้จากทุกคนในองค์กร อีกทั้งเรายังมีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่ง CRM Solution ให้เหมาะกับสินค้าและรูปแบบการขายของ Brand/Company ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การทำ Business Intelligence และ Personalize Engine

CRM system for eCommerce business

Customer Relationship Management ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อนำกิจกรรมด้านการขาย การตลาด การสนับสนุนลูกค้า และปรับปรุงกระบวนการ นโยบาย รวมถึงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะธุรกิจ eCommerce ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง
ผ่านการใช้ทีมงานขายดังเช่นช่องทาง Offline ในอดีต ดังนั้นการเสนอนโยบายการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้านั้นๆ โดยใช้ข้อมูล
ที่จัดกับไว้ใน CRM จึงมีผลอย่างยิ่งในการต่อยอดการขายและสร้าง Brand Loyalty ต่อลูกค้า

CRM_800x540

CRM เพื่อการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อทำให้ทีมขายนั้นเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทำให้นำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านการทำ Content ที่ให้ประโยชน์หรือให้ข้อมูลที่สำคัญแก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากยิ่งขึ้น โดยใช้ CRM เก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วนำไปวิเคราะห์ต่อ เพื่อเข้าใจลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างลึกซึ้ง

เราตอบโจทย์ทุกรูปแบบงานด้าน CRM

เพราะธุรกิจ eCommerce ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล
เพื่อช่วยทำการตลาดและบริการลูกค้าที่ดี ย่อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณและลูกค้าได้เป็นอย่างดี

2Marketing_800x540

ช่วยทำการตลาดให้ตรงกลุ่มลูกค้า

ด้วยระบบ CRM จะช่วยจัดเก็บข้อมูลทางการขาย ว่าลูกค้าคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการประเภทใด (Lead conversion) อย่างเช่น การบันทึกรายละเอียดธุรกรรมที่ดำเนินการระหว่างลูกค้าแต่ละราย เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้ต่อยอดทางการตลาด เช่น การสร้าง Content ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือการจัดโปรโมชั่นส่วนลดที่โดนใจลูกค้าแต่ละประเภท

รวบรวมเป็นข้อมูลส่วนกลาง

ระบบ CRM รวบรวมข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้ในแต่ละทีมของธุรกิจคุณดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลลูกค้าชุดเดียวกัน ช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจ เช่น ประเมินความต้องการของลูกค้าในอนาคต คาดการณ์ได้อย่างง่ายดายขึ้นบนฐานของข้อมูลที่ล่าสุด
3Data_800x540
4Consumer_800x540

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

โปรแกรม CRM มีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะข้อมูลของลูกค้า ที่รวบรวมไว้ เอื้อต่อการนำไปใช้ในกระบวนการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า เช่น งานบริการหลังการขาย พนักงานสามารถอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูล CRM นี้เพิ่มความรวดเร็วให้กับการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องการจัดการ CRM ต้องปรึกษาเรา !!!

ติดต่อเราได้ทันที