WeOmni

จัดการใบเสร็จ (Bill Management)

การจัดการใบเสร็จ

1. เลือกเมนู จัดการใบเสร็จ

2. จะพบรายการใบเสร็จที่มีการทำรายการ หรือเลือกวันเวลาที่ต้องการดูข้อมูล โดยกดวันที่

3. เลือกวันที่ต้องการ และกดปุ่ม ยืนยัน

4. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรายการสินค้าได้ โดยการกดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จ

5. สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ หรือ ออกใบกำกับภาษีได้ จบขั้นตอนการจัดการใบเสร็จ

การยกเลิกใบเสร็จ

1. เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกใบเสร็จ กดปุ่ม ยกเลิกใบเสร็จ

2. เลือกเหตุผลในการยกเลิก พร้อมระบุรายละเอียดในการยกเลิกใบเสร็จ กดปุ่มยืนยันทำรายการ

3. เลือกเหตุผลในการยกเลิกอีกครั้ง และกดปุ่มยืนยันการทำรายการ

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการยกเลิกใบเสร็จ ให้กดปุ่ม ตกลง

เสร็จสิ้นขั้นการยกเลิกใบเสร็จ