WeOmni

ลงเวลาทำงาน (Clock in & Clock out)

การลงเวลาเข้างาน

1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ

2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ ลงเวลาเข้าทำงาน

3. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน เสร็จสิ้นขั้นตอนการ “ลงเวลาทำงาน”

การลงเวลาออกงาน

1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของจอ

2. เลือกรายชื่อของพนักงานที่ต้องการ ลงเวลาออกงาน

3. ระบบจะแสดงระยะเวลาการเข้าทำงานของพนักงานตั้งแต่ลงเวลาเข้างาน ให้กดปุ่ม ลงเวลาออกงาน

4. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน ในการลงเวลาออกงาน

5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงเวลาออกงาน ของพนักงาน