WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Application

ชั้นวางสินค้า (Shelf)

ชั้นวางสินค้า

1. เลือกชั้นวางสินค้าด้านล่าง หรือหากยังไม่เคยทำการสร้าง จะมีคำว่า “ไม่ระบุชื่อ”

2. กดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม

3. ทำการเลือกรายการ จัดการเมนู

4. เลือก ช่องที่มีชื่อว่างไม่ระบุชื่อ ซึ่งอยู่แทบด้านล่าง

5. ใส่ชื่อชั้นวางสินค้าที่ต้องการ ในช่องไม่ระบุชื่อ

6. เลือกสินค้า ที่ต้องการวางในชั้นวางสินค้า

7. และกดปุ่ม บันทึก

8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำรายการ “ชั้นวางสินค้า”

การจัดวางสินค้า

1. คลิกเข้าเมนู ขายสินค้า

2. กดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม

3. ทำการเลือกรายการ จัดการเมนู

4. คลิก เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนเมนูสินค้า

5. เลือกสินค้า ที่ต้องการจะเปลี่ยน

6. เมื่อเลืกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

7. คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลของสินค้า

8. ทำการแก้ไข ข้อมูลสินค้าที่ต้องการแก้ไข

9. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

การเปลี่ยนแบบชั้นวางสินค้า

1. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

2. และเลือก รายการ

3. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

4. และเลือก ตาราง 1 แถว

5. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

6. เลือก ตาราง 4 แถว

7. คลิกเมนู ตั้งต่าเพิ่มเติม

8. เลือก ตาราง 5 แถว