WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Application

จัดการพนักงาน (Staff Management)

จัดการพนักงาน (Staff Management)

การจัดการพนักงานเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานในการสร้าง แก้ไข และลบพนักงานในร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่น EGG POS โดยในแต่ละระดับตำแหน่งพนักงานนั้น จะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้แตกต่างกัน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  = สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  = ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

 ตำแหน่ง

 ฟีเจอร์

  เจ้าของร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  ผู้จัดการร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  พนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

  แคชเชียร์

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  = สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  = ไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นั้น ๆ ได้

 ตำแหน่ง

 ฟีเจอร์

  เจ้าของร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  ผู้จัดการร้าน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สมาชิก

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งสินค้า

  พนักงาน

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการสินค้า

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

  แคชเชียร์

Circle, correct, mark, success, tick, yes, check  สั่งอาหาร

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการใบเสร็จ

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการโปรโมชั่น

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  คลังสินค้า

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  รายงานการขาย

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการลิ้นชัก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  จัดการพนักงาน

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สมาชิก

Circle, close, cross, incorrect, invalid, x, delete  สั่งสินค้า

การจัดการพนักงาน

1. เลือกเมนู ” การจัดการพนักงาน “เพื่อเข้าใช้งานระบบ

2. เลือกข้อมูลพนักงาน และทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อพนักงาน

3. ใส่ข้อมูลรายชื่อของพนักงานให้ครบถ้วน พร้อมตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน
เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อพนักงาน

การแก้ไขข้อมูลพนักงาน หรือ ลบข้อมูลพนักงาน

1. เลือกรายชื่อข้อมูลของพนักงานที่ต้องการ ทำการแก้ไข / ลบข้อมูล / เปลี่ยนแปลงข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” ที่ด้านขวามือ

2. จากนั้นสามารถแก้ไขข้อมูล ของพนักงานได้ตามที่ต้องการ หรือหากต้องการ ลบรายชื่อพนักงาน ให้กดปุ่ม “ลบพนักงาน” ที่มุมบนขวามือ

3. ระบบจะทำการยืนยันการลบรายชื่อพนักงาน กดปุ่ม “ลบพนักงาน” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน

รายงานพนักงาน

เลือกรายงานพนักงาน จะพบข้อมูลของพนักงานที่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ โดยจะแสดงผล วันที่ ชื่อ-นามสกุล เวลาเริ่มงาน เวลาสิ้นสุด และชั่วโมงการทำงาน โดยสามารถปรับเลือกวันที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยการเลือกวันที่กำหนดเองได้ตามในวงกลมสีแดง