WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Backoffice

การใช้งาน E-Journal

การใช้งาน E-Journal

1. เลือกเมนู E-Journal แล้วเลือกเมนูย่อย Sale Report

2. Download : กดปุ่ม Download Report ที่ต้องการออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

3. ตัวอย่าง Report