WeOmni

หน้าหลัก EGG POS Supportคู่มือการใช้งาน EGG POS Backoffice

รายการออเดอร์ (Order Transactions)

รายการออเดอร์ (Order Transactions)

1. เลือกเมนู Order Transactions

2. “Order Transactions” เป็นเมนูที่แสดงให้เห็นรายการออเดอร์ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยมีสถานะทั้ง Success (สำเร็จ) และ Fail (ไม่สำเร็จ)

3. “ช่องทางการชำระเงิน” แสดงให้เห็นว่ามีการชำระเงินมาทางช่องทางไหนบ้าง

4. “สถานะการชำระเงิน” แสดงให้เห็นสถานะการชำระเงินว่าสำเร็จหรือไม่ ตัดตามระบบได้หรือไม่

5. “สถานะการสั่งซื้อ” แสดงให้เห็นว่าออเดอร์นี้ Success (สำเร็จ) หรือไม่

6. กดหมายเลขใบสั่งซื้อที่ต้องการดูรายละเอียดออเดอร์ เพื่อดูรายละเอียดของออเดอร์ทั้งหมด

7. Orders Management แสดงรายละเอียดของ ออเดอร์ทั้งหมด

8. ขั้นตอนการ Export Excel รายการออเดอร์ที่ต้องการดู

8.1 เลือกวันที่สั่งซื้อ

8.2 เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

8.3 กดปุ่ม Export Excel เพื่อ Export รายการออเดอร์ที่ต้องการดู