WeOmni

การจัดการพนักงาน (Staff Management)

การจัดการพนักงาน (Staff Management)

1. เลือกเมนู Staff Management แล้วเลือกเมนูย่อย Staffs

2. กดปุ่ม Create Staff เพื่อสร้างพนักงาน

3. กรอกข้อมูลพนักงานให้ครบ เสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูล

4. Create Staff สำเร็จ