WeOmni

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท แอสเซนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับท่าน ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอรับบริการขอคำปรึกษาบนเว็บไซต์ “https://weomni.com” (“เว็บไซต์”) บนเว็บไซต์ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ” ดังนั้น ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และเงื่อนไข นโยบายต่าง ๆ และข้อตกลงอื่นใดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบหรือปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (“เงื่อนไขการให้บริการ”) โดยละเอียดก่อนการสมัครใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงที่บริษัทได้กำหนดดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนด ซึ่งการใช้บริการของผู้ใช้บริการถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยบริษัทอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

1.2 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการบริการนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราว หรือตลอดไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

1.3 บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ อย่างไรก็ตามหากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความขัดข้อง ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

2. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

2.1 บริษัทขอสงวนสิทธิการใช้บริการเว็บไซต์นี้ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนให้ข้อมูลในการติดต่อ เท่านั้น

2.2 การลงทะเบียนขอใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.3 ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2.2 ให้ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.4 ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไม่สุจริต ไม่เหมาะสม หรือ มีเจตนาทุจริต หรือ ขัดต่อกฎหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ใช้สิทธิไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด และ/หรือบริษัทในประการใดๆ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

2.5 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆบนเว็บไซต์นี้ เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือ เข้าร่วมทำการกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และ/หรือ ผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

2.6 บริษัทสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือ เพิกถอนการขอใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

2.6.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริง ในการลงทะเบียนตามข้อ 2.2 และรวมถึงการไม่แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลปัจจุบันตามข้อ 2.3 ด้วย

2.6.2 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ โดยมีเจตนาทุจริต หรือ เจตนาไม่สุจริต หรือ ใช้สิทธิไปในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด และ/หรือบริษัท

3. การจำกัดความรับผิด

3.1 แม้บริษัทจะทำการตรวจทานเนื้อหาและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม แต่บริษัทก็ไม่สามารถรับประกันว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ หรือ ทันกาลทันเวลา ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำบริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

3.2 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนและเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตให้แก่ร้านค้าเท่านั้น โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ มีหน้าที่ ความรับผิดใดๆ เกี่ยวข้องกับสินค้าในการให้ข้อมูล การโฆษณา การจัดจำหน่าย การจัดส่ง การรับประกัน การรับรองคุณภาพ การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการคืนเงินแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องทำความเข้าใจรายละเอียดสินค้า รวมถึงเงื่อนไขอื่นใดของแต่ละร้านค้าอันรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนและคืนสินค้าให้ชัดเจน หากผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียน หรือ ข้อพิพาท หรือ เรียกร้องความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของร้านค้า ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการเรียกร้องจากร้านค้าด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ใช้บริการได้

อนึ่ง ด้วยเหตุที่บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ใช้บริการตกลงรับทราบว่า การยืนยันการทำรายการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการโดยบริษัท ไม่ว่าผ่านทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือช่องทางอื่นใดนั้น มีจุดประสงค์เพื่อแสดงว่าบริษัทได้รับการทำรายการจากผู้ใช้บริการเท่านั้น และมิได้เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการตกลงทำสัญญาซื้อขายตามกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการและร้านค้าแต่อย่างใด

3.3 ระบบการให้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทไม่อาจรับประกันว่า การเปิดเข้าสู่หรือการใช้เว็บไซต์ทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด จะสามารถกระทำได้ตลอดเวลา รวดเร็วทันใจ ปราศจากการรบกวน หรือมีข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัส หรือสิ่งก่อความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์อื่นใดของผู้ใช้บริการ

4. การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

5. สิทธิของบริษัท

5.1 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนำเสนอ รวมถึง software ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด

5.2 เนื้อหา รูปภาพทั้งหมด ที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีบริษัท หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำเนื้อหา รูปภาพเหล่านั้นเพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

5.3 ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูล และ/หรือ ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท และ บริษัทในเครือ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการใดๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่จำต้องแจ้งหรือขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการก่อน และ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ถือว่าความยินยอมดังกล่าวนี้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไปตราบเท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดนั้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

7. ผู้ใช้บริการรับรองว่าจะไม่ใช้บริการนี้โดยมีวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการกระทําซึ่งมีลักษณะฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเป็นการกระทําผิดกฎหมายอื่นใด ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่บริษัท หรือบริษัทถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้ทันทีและ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัททุกประการ

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ รายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

9. การใช้คุกกี้

9.1 เราหรือบุคคลอื่นผู้ให้บริการในนามของเรา และบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเรา อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือฟีเจอร์อื่นๆในบางคราวเพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เราปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ และ/หรือทำให้เราและบริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของคุณ ซึ่งรวมถึงการทำโฆษณาติดตามลูกค้า “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณซึ่งบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ วิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์ม จำนวนผู้ใช้ และกิจกรรมอื่นๆภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและ เว็บ เพจต่างๆที่คุณเข้าชมของคุณ เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสื่อโฆษณาของเราสามารถนำเสนอโฆษณาบนไซต์ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อตรวจสอบการใช้บริการของเราแพลตฟอร์ม

9.2 คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้