WeOmni

จัดการโปรโมชั่น (Promotion Management)

จัดการโปรโมชั่น (Promotion Management)

ส่วนลดรายสินค้า

1. เลือกฟีเจอร์ จัดการโปรโมชั่น เพื่อเข้าใช้งานระบบโปรโมชั่น

2. หัวข้อเลือกส่วนลดรายสินค้า สามารถค้นหาชื่อโปรโมชั่นได้ในกรอบด้านบน
หรือหากต้องการเพิ่มโปรโมชั่นใหม่ให้ทำการ กดปุ่ม+ ที่มุมขวาล่าง เพื่อเพิ่มรายการส่วนลดรายสินค้า

3. ระบุข้อมูลโปรโมชั่นให้ครบถ้วน เช่น โปรโมชั่นโค้ด ชื่อโปรโมชั่น ประเภทส่วนลด เป็นบาท หรือ เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4. ทำการเลือกสินค้าที่ร่วมรายการ กำหนดระยะเวลาโปรโมชั่น และทำการกดเปิดสถานะการใช้งาน จากนั้นกดปุ่มบันทึก
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างส่วนลดรายสินค้า

ส่วนลดท้ายบิล

1. เลือกเมนู ส่วนลดท้ายบิล สามารถกดค้นหาชื่อโปรโมชั่นได้ จากช่องค้นหาทางด้านบน
หรือหากต้องการเพิ่มส่วนลดท้ายบิล ให้กดปุ่ม + ที่มุมล่างขวามือ เพื่อเพิ่มรายการส่วนลดท้ายบิล

2. ระบุข้อมูลโปรโมชั่นให้ครบถ้วน ตามที่ต้องการ เช่น โปรโมชั่นโค้ด ชื่อโปรโมชั่น ประเภทส่วนลด เป็นต้น

3. ทำการเลือกสินค้าที่ร่วมรายการ กำหนดระยะเวลาโปรโมชั่น และกดเปิดสถานะการใช้งาน กดปุ่มบันทึก

คลังสินค้า (Stock Management)

คลังสินค้า (Stock Management)

รายการคลังสินค้า

1. เลือกรายการคลังสินค้า ในส่วนของวัตถุดิบ ระบบจะแสดงผล ชื่อสินค้า วัตถุดิบที่คงเหลือปัจจุบัน

2. ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป ระบบจะแสดงผล ชื่อสินค้า จำนวนคงเหลือของสินค้า

นับจำนวนสินค้า

1. เลือกในส่วนนับจำนวนสินค้า จะพบกับประวัติการนับสินค้า โดยแบ่งประเภทการนับเป็น วัน / สัปดาห์ หากต้องการนับสินค้า กด เพิ่มรายการที่ขวาบน

2. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่เรามี เพื่อที่ให้เราทำการนับ และ ระบุตัวเลขสินค้า

3. สามารถแบ่งประเภทการนับได้ เช่น วัน / สัปดาห์

4. หากทำการระบุสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม บันทึก

5. ระบบจะขึ้นแสดงผล ส่งรายงาน ให้ทำการกด ส่งรายงาน

6. ระบบจะแสดงผลจำนวนวัตถุดิบคงเหลือ ที่ได้ทำการนับ กดปุ่มส่งรายงาน

7. กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการบันทึก ในการนับจำนวนสินค้า หรือหากต้องการส่งอีเมล ทำการเลื่อนปุ่ม ส่งอีเมล โดยระบุอีเมล และกดปุ่ม ยืนยัน

โอนสินค้าเข้า

เลือกในส่วนโอนสินค้าเข้า จะพบกับ ประวัติการโอนสินค้าเข้า จากต่างสาขา โดยสามารถกำหนดวันและเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้

โอนสินค้าออก

1. เลือกรายการโอนสินค้าออก สามารถตรวจสอบวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดได้ หากต้องการโอนสินค้าออก ให้กดปุ่ม เพิ่มรายการ

2. ทำการเลือก สาขาปลายทาง และ เหตุผลในการ โอนสินค้าออก กดปุ่ม เพิ่มรายการ

3. เพิ่มรายการสินค้า ที่ต้องการจะโอนสินค้าออก กดปุ่มยืนยัน

4. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่เราต้องการโอนออก ระบุตัวเลขสินค้า หากต้องการเพิ่มสามารถกดเพิ่มรายการได้

5. กดปุ่มส่งรายงาน

6. ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ต้องการโอนสินค้าออก กดปุ่ม ส่งรายงาน

7. กดปุ่ม ยืนยันเพื่อทำการโอนสินค้าออก หรือหากต้องการ ส่งอีเมล ให้ทำการเลื่อนปุ่ม และระบุอีเมล

รับสินค้า

1. เลือกรายการรับสินค้า สามารถตรวจสอบวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดได้ หากต้องรับสินค้า ให้กดปุ่ม เพิ่มรายการ

2. เพิ่มรายการสินค้า ที่ต้องการจะรับสินค้า กดปุ่มยืนยัน

3. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่เราต้องการรับสินค้า ระบุตัวเลขสินค้า และกดปุ่ม บันทึก

4. กดปุ่มส่งรายงาน

5. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่จะรับ กดปุ่ม ส่งรายงาน

6. กดปุ่มยืนยัน เพื่อทำการรับสินค้า หากต้องการส่งอีเมล ให้ทำการเลื่อนปุ่ม ส่งอีเมล พร้อมกับระบุอีเมลที่ต้องการส่ง

เสียหาย/หมดอายุ

1. เลือกรายการ เสียหาย/หมดอายุ สามารถตรวจสอบวันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดได้
หากต้องการระบุสินค้าเสียหาย ให้กด ปุ่มเพิ่มรายการ

2. ระบุเหตุผลในการบันทึกข้อมูล เช่น สินค้าหมดอายุ สินค้าเสียหาย สินค้ารับแขก ให้ทำการ กดปุ่มเพิ่มรายการ

3. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่เราต้องการเลือก กดปุ่ม ยืนยัน

4. ระบุจำนวนสินค้า และกดปุ่ม บันทึก

5. กดปุ่ม ส่งรายงาน

6. ระบบจะแสดงผลข้อมูลสินค้าที่เสียหาย/หมดอายุ กดปุ่ม ส่งรายงาน

7. กดปุ่มยืนยัน เพื่อทำการรับสินค้า หากต้องการส่งอีเมล ให้ทำการเลื่อนปุ่ม ส่งอีเมล พร้อมกับระบุอีเมลที่ต้องการส่ง

เสร็จสิ้นขั้นตอน การใช้งานเมนู เสียหาย/หมดอายุ

จัดการใบเสร็จ (Bill Management)

จัดการใบเสร็จ (Bill Management)

การจัดการใบเสร็จ

1. เลือกเมนู จัดการใบเสร็จ

2. จะพบรายการใบเสร็จที่มีการทำรายการ หรือเลือกวันเวลาที่ต้องการดูข้อมูล โดยกดวันที่

3. เลือกวันที่ต้องการ และกดปุ่ม ยืนยัน

4. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรายการสินค้าได้ โดยการกดปุ่ม พิมพ์ใบเสร็จ

5. สามารถพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ หรือ ออกใบกำกับภาษีได้ จบขั้นตอนการจัดการใบเสร็จ

การยกเลิกใบเสร็จ

1. เลือกรายการที่ต้องการยกเลิกใบเสร็จ กดปุ่ม ยกเลิกใบเสร็จ

2. เลือกเหตุผลในการยกเลิก พร้อมระบุรายละเอียดในการยกเลิกใบเสร็จ กดปุ่มยืนยันทำรายการ

3. เลือกเหตุผลในการยกเลิกอีกครั้ง และกดปุ่มยืนยันการทำรายการ

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการยกเลิกใบเสร็จ ให้กดปุ่ม ตกลง

เสร็จสิ้นขั้นการยกเลิกใบเสร็จ

ชั้นวางสินค้า (Shelf)

ชั้นวางสินค้า (Shelf)

ชั้นวางสินค้า

1. เลือกชั้นวางสินค้าด้านล่าง หรือหากยังไม่เคยทำการสร้าง จะมีคำว่า “ไม่ระบุชื่อ”

2. กดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม

3. ทำการเลือกรายการ จัดการเมนู

4. เลือก ช่องที่มีชื่อว่างไม่ระบุชื่อ ซึ่งอยู่แทบด้านล่าง

5. ใส่ชื่อชั้นวางสินค้าที่ต้องการ ในช่องไม่ระบุชื่อ

6. เลือกสินค้า ที่ต้องการวางในชั้นวางสินค้า

7. และกดปุ่ม บันทึก

8. เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำรายการ “ชั้นวางสินค้า”

การจัดวางสินค้า

1. คลิกเข้าเมนู ขายสินค้า

2. กดปุ่ม ตั้งค่าเพิ่มเติม

3. ทำการเลือกรายการ จัดการเมนู

4. คลิก เปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนเมนูสินค้า

5. เลือกสินค้า ที่ต้องการจะเปลี่ยน

6. เมื่อเลืกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

7. คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลของสินค้า

8. ทำการแก้ไข ข้อมูลสินค้าที่ต้องการแก้ไข

9. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก

การเปลี่ยนแบบชั้นวางสินค้า

1. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

2. และเลือก รายการ

3. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

4. และเลือก ตาราง 1 แถว

5. คลิกเมนู ตั้งค่าเพิ่มเติม

6. เลือก ตาราง 4 แถว

7. คลิกเมนู ตั้งต่าเพิ่มเติม

8. เลือก ตาราง 5 แถว

จัดการสินค้า (Product Management)

จัดการสินค้า (Product Management)

การจัดรายการสินค้า

1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

2. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้าย
  2.1 และทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายการสินค้า

3.ทำการเพิ่มรูปสินค้า โดยกดปุ่ม เพิ่มรูปภาพ

4. เลือกรูปสินค้าที่เราได้ทำการบันทึกไว้ หรือสามารถถ่ายรูปสินค้าได้

5. ปรับขนาดรูปให้ตรงตามที่ต้องการ ทำการกดปุ่ม “ยืนยัน”

6. ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการระบุ เลือก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ (สามารถดูขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ในหัวข้อถัดไป) จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

เสร็จสิ้นขั้นตอน การจัดรายการสินค้า

การจัดรายการหมวดหมู่สินค้า

1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

2. เลือกรายการหมวดหมู่ที่ด้านซ้าย ทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายหมวดหมู่สินค้า

3. สามารถเพิ่มรูปที่ต้องการได้ โดยกดปุ่มกล้อง (ขั้นตอนจะเหมือนกับการเพิ่มสินค้า) ให้ทำการใส่ชื่อหมวดหมู่ ทำการเลือกสินค้าในหมวดหมู่

4. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้ายมือ เพื่อจะนำสินค้ามาใส่ในหมวดหมู่ เสร็จสิ้นกด “บันทึก”

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่

การจัดรายการเมนูเสริม

1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

2. เลือกรายการเมนูเสริมที่ด้านซ้าย ทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายการเมนูเสริม

3. ทำการใส่ชื่อหมวดหมู่ เมนูเสริม ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน ทำการกดปุ่มบันทึก

4. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้าย เพื่อทำการเพิ่มรายการเมนูเสริม

5. เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม เมนูเสริม เช่น กาแฟ

6. เลือกรายการเมนูเสริมใส่ในสินค้าที่ต้องการ กดปุ่มบันทึก

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายการเมนูเสริม

จัดการลิ้นชักและเงินสด (Cash Management)

จัดการลิ้นชักและเงินสด (Cash Management)

การเปิดและปิดรอบการขาย

1. เลือกเมนู จัดการลิ้นชัก เพื่อใช้งานฟีเจอร์ เปิดและปิดรอบ การขาย

2. เลือกหัวข้อ รอบการขาย ให้ทำการระบุวงเงินเริ่มต้น และกดปุ่ม “เปิดรอบการขาย”

3. เมื่อทำการเปิดรอบการขายแล้ว หากต้องการปิดรอบการขาย ให้กดปุ่ม ปิดรอบการขาย

4. ระบุจำนวนเงินที่มี ให้ตรงกับ จำนวนเงินที่ควรจะมี จากนั้น กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการปิดรอบการขาย

5. หากในระหว่างวัน มีการ นับเงินเข้า หรือ เงินออก ให้กดทำการรายการ ตามที่จะระบุ เช่น เงินออก

6. ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการจ่าย หรือ เงินออก และใส่เหตุผลในการนำเงินออก เช่น จ่ายค่าน้ำแข็ง

7. ยอดเงินจะอยู่ในส่วนของ บันทึกเงินเข้า/เงินออก สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่บันทึกไว้ได้

8. ระบบจะแสดงผลรายการที่ได้บันทึกเอาไว้ ในการทำรายการ เงินเข้า/เงินออก

หากตรวจสอบแล้ว กดปุ่ม ยกเลิก และกดปุ่ม ปิดรอบการขาย

9. สามารถเลือก ส่งอีเมล หรือ พิมพ์ใบสรุปยอดการขายได้ เสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดรอบการขาย

ประวัติลิ้นชักเก็บเงิน

เลือกหัวข้อ ประวัติลิ้นชักเก็บเงิน จะพบกับรายการ เปิดรอบการขาย ปิดรอบการขาย และจำนวนเงิน ที่ได้ทำการเปิดและปิดรอบ และสามารถเลือกวัน หรือช่วงเวลาในการเรียกดูข้อมูลได้

ขายสินค้า (Sale & Order)

ขายสินค้า (Sale & Order)

การใช้งานการขายสินค้าและชำระเงิน

1. เลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่าย และ กดปุ่มชำระเงิน

2. ระบบจะแสดงราคาสินค้าที่จะจำหน่าย ใส่ข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน

3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน

แก้ไขราคาสินค้าในตะกร้า

การแก้ไขราคาจากสินค้าที่อยู่ในตะกร้า เป็นฟีเจอร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขราคาในช่องทางปกติให้ผู้ขาย ให้มีความรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งการแก้ไขราคาตรงนี้จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนราคาในระบบของสินค้าชิ้นนี้ในครั้งต่อ ๆ ไปด้วย

1. แตะไปที่ราคาสินค้าบริเวณใต้ชื่อสินค้าที่ต้องการจะเปลี่ยนราคา (ราคาสีเทาอ่อนที่ขีดเส้นใต้)

2. ระบุ ราคาใหม่ ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยน

3. แตะที่ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการปรับราคา

หลังจากบันทึกราคาใหม่เรียบร้อย ระบบจะแสดงราคาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ภายในบิลนี้ทันที และส่งผลต่อทุกบิลในอนาคตสำหรับสินค้ารายการนี้ เช่นเดียวกับการเข้าไปปรับเปลี่ยนราคาในระบบตามขั้นตอนปกติครับ

การยกเลิกบิล

1. หากต้องการยกเลิกบิล ให้กดปุ่ม “ยกเลิกบิล” ที่มุมขวาบน

2. ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันยกเลิกบิล ให้แตะที่ปุ่ม “ยืนยัน”

รายการสินค้าที่ทำการยกเลิก จะหายไป เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกบิลแล้ว

เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Log In & Log Out)

เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Log In & Log Out)

การเข้าสู่ระบบในส่วน เจ้าของร้าน

1. เลือกในส่วน “เจ้าของร้าน” ระบุเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของร้านที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้

2. ระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ ให้นำรหัส OTP 6 หลัก มาใส่เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการ เข้าสู่ระบบ ในส่วนของเจ้าของร้าน

การเข้าสู่ระบบในส่วน พนักงาน

1. เลือกในส่วนของ “พนักงาน” ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้ กดปุ่มเข้าสู่ระบบ หากต้องการให้จดจำชื่อผู้ใช้ / Remember me ใช้ในกรณีที่ต้องการจำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยม

2. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ในส่วนของ พนักงาน

ขั้นตอนการออกจากระบบ EGG POS

1. เลือกในส่วนของ “ตั้งค่า”

2. กดปุ่มออกจากระบบ

3. ระบบจะแสดงการยืนยันออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกจากระบบ